Obowiązki franczyzodawcy i franczyzobiorcy

Podstawowym obowiązkiem franczyzobiorcy jest prowadzenie we własnym imieniu i na własny rachunek, w ramach działalności gospodarczej, oddziału franczyzowego. Franczyzobiorca, prowadząc oddział, bierze na siebie ryzyko niepowodzenia tej działalności i związane z tym skutki finansowe.

Ponadto franczyzobiorca w umowie może być zobowiązany do udzielania wyjaśnień, składania raportów, uzyskiwania akceptacji franczyzodawcy na podjęcie określonych działań, udziału w spotkaniach z franczyzodawcą, dystrybucji dostarczonych materiałów reklamowych i informacyjnych itp. Katalog obowiązków, jakie mogą być nałożone na franczyzobiorcę, jest szeroki, warto więc dokładnie zapoznać się z ich treścią. Podstawowym obowiązkiem franczyzodawcy jest natomiast wyrażenie zgody na korzystanie z wypracowanego modelu działalności w celu prowadzenia oddziału franczyzowego. W tym celu franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy zasady działania modelu i przekazuje mu inne niezbędne informacje, w tym np. dostęp do wewnętrznego systemu informatycznego franczyzodawcy. Dodatkowo franczyzodawca powinien świadczyć na rzecz franczyzobiorcy usługi doradcze w zakresie prowadzenia franczyzy, wykorzystania modelu itp. Franczyzodawca może również przeprowadzać szkolenia dotyczące zasad prowadzenia działalności, strategii marketingowej, akcji reklamowych itp. Ponadto franczyzodawca może prowadzić działania marketingowe na rzecz swoich franczyzobiorców, dbając o wysoką rozpoznawalność marki i pozyskiwanie nowych klientów.

Dowiedz się więcej!

Dowiedz się więcej!

Wypełnij formularz, oddzwonimy
i przedstawimy Ci naszą ofertę: